Fox Center Kuntosalin yleiset sopimusehdot

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja niitä sovelletaan FOX kuntosalin jäsenyyksiin 29.4.2021 alkaen.

These terms are valid for the time being and are being applied to FOX kuntosali’s membership as of 29.4.2021.

1. Yleistä  (General)

1.1  Nämä ehdot ovat osa FOX- jäsensopimusta (myöhemmin ”sopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”asiakas”) ja FOX kuntosalin (myöhemmin ”FOX”) välillä. FOX pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty. 

These terms are part of FOX-membership (”contract” afterwards), which has been created between customer (”member” afterwards) and FOX kuntosali (”FOX” afterwards). FOX holds all rights to change these terms. Any changes in law come into effect immediately, if not determinated otherwise by law.

2. Jäsenyys  (Membership)

2.1  FOX voi hyväksyä jäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan FOX kuntosalin sääntöjä ja hyväksyy FOX jäsenyyttä koskevat sopimusehdot. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen, 18-vuotta täyttänyt henkilö. FOX voi hyväksyä jäseneksi alle 18-vuotiaan henkilön, huoltajan tai laillisen edunvalvojan suostumuksella. Sopimuksen allekirjoittanut huoltaja tai edunvalvoja vastaa sopimuksesta ja sopimuksen perusteena olevista maksuista. Alaikäraja salille on 15 vuotta. Mikäli henkilöllä on aikaisempaan FOX-jäsenyyteen liittyvää velkaa, tulee velka kokonaisuudessaan suorittaa ennen jäseneksi hyväksymistä. Yrityksen laillinen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa henkilölle FOX jäsenyyden. Sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksesta ja sopimuksen maksuvelvoitteista.  

FOX can approve membership for a person, who commit to obey the rules of FOX and accepts all terms in the contract. Person applying for a membership has to be at least 18 years of age. However FOX can approve membership for a person under 18 years of age, with approval from parents or legal guardian. Parent or legal guardian who has signed the contract, is responsible for the contract and it’s fees. If person has earlier debt related to FOX’s membership, the debt has to be paid in full before approval for the membership. Company’s legal representative or private person can purchase FOX’s membership for a person. Company or private person who has signed the contract is responsible for the contract and it’s fees. 

2.2 Sopimus  (Contract)

Sopimus tehdään sähköisesti FOX verkkosivulla tai FOX toimipisteessä. Sitova sopimus syntyy sopijaosapuolten allekirjoitettua kirjallisen sopimuksen. Verkossa sitova sopimus syntyy, kun asiakas täyttää sopimukseen vaadittavat tiedot ja lähettää ne edelleen. Ennen tietojen lähettämistä ja hyväksymistä, asiakkaan edellytetään tutustuvan kulloinkin voimassaoleviin sopimusehtoihin, sääntöihin ja ohjeisiin. FOX vahvistaa tilauksen asiakkaan ilmoittamaan yhteystietoon. Hyväksytty ja vahvistettu tilaus sisältää maksuvelvollisuuden. Sopimus on voimassa sopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen toistaiseksi tai sopimuksessa mukaisen sitoutumisajan. Sitoutumisajan päätyttyä sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.  

Contract can be signed virtually on FOX’s website or at FOX’s office. Contract signed online is binding after all details are filled and sent forward. Before sending, customer is inquired to get to know current terms of a contract, rules and instructions. FOX verifies the order to a contact which customer has notified. Approved and verified order includes payment obligation. Contract will be valid for the time being from the date on or for the announced timespan in the contract. After this timespan ends the contract will continue valid for the time being.

2.3 Palvelu

FOX jäsenyys on henkilökohtainen. FOX jäsenkorttia, kulkulupaa tai muuta sopimukseen perustuvaa etua ei voida siirtää, lainata tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle. FOX jäsenyys oikeuttaa sopimuksessa yksilöityjen palveluiden käyttöön sekä kulloinkin voimassa olevien lisäpalveluiden ja jäsenetujen käyttöön. Asiakkaalla on oikeus tehdä muutoksia sopimukseen voimassaolevan tuote-ja palveluvalikoiman puitteissa. Sopimustyyppiä, jäsentasoa tai sopimusta muuttaessaan, asiakas hyväksyy uuden sopimuksen ehdot kirjallisesti. Sopimukset, palveluhinnasto, lisäpalvelut, edut ja tuotevalikoima ovat esillä FOX verkkosivulla ja FOX toimipisteessä.

FOX membership is for personal use only. FOX member card, access pass or other contract related benefit can’t be transferred, lend or give up to a third party. FOX membership justifies the individual use of services and valid member benefits. Customer has a right to make changes for the contract within the product and service selection. When changing the type of contract, membership level or contract itself, customer accepts the terms of the new contract in written form. Contracts, prices of services, additional services, benefits and product selection are showcased on FOX’s website and at FOX’s office.

2.4 Lisäpalvelut

Sopimukseen voi sisällyttää saatavilla olevia lisäpalveluita tai PT-palvelun. Lisäpalveluiden ja PT- palvelun käyttö edellyttää voimassaolevaa FOX jäsenyyttä. 

Additional services in contract can include available additional services or Personal Training -service. Using additional services and PT-services requires valid FOX membership.

2.5 Huomioitavaa

FOX ei voi aina taata osallistumista viikkotunnille tai ryhmään, kun osallistujamäärää tai pääsyä on muuten rajoitettu. FOX voi muuttaa tuote-ja palveluvalikoimaa tai aukioloa kysynnän tai resurssien mukaisesti. Kesäaikana ja pyhinä voidaan noudattaa suppeampaa, kysyntään perustuvaa ryhmäliikunnan aikataulua. FOX tiedottaa muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kuin muutos tulee voimaan. 

Caution: FOX cannot guarantee members to always have a spot in group exercise due to limited turnout. FOX can change product and service selection or opening hours due to demand or resources. During summer time and holidays scaled down group exercise schedule is common. FOX informs about any changes at least one (1) month in advance.

3. Hinta  (Pricing)

3.1 Sopimushinta

Sopimushinta määräytyy kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Liittymismaksu, jäsenmaksu ja muu mahdollinen palvelumaksu sekä palvelun kokonaishinta yksilöidään sopimuksessa. Voimassaoleva FOX hinnasto ja palveluvalikoima ovat tarkistettavissa FOX verkkosivulla ja FOX toimipisteen ikkunassa. 

Price of the contract will be determined by individual type of a contract separately. Entry fee, member fee and other possible service fee plus total service fee are individualised in the contract. Valid pricing and the service selection are showcased on FOX’s website and FOX’s office’s window.

3.2 Jäsenyyden aktivointi

Jäsenyyden aktivoinnista veloitetaan sopimuksen alkaessa voimassaolevan FOX hinnaston mukainen liittymismaksu. Sopimushintaan ja liittymismaksuun vaikuttavat sopimustyyppi, asiakkaan sopimukseen sisällyttämät lisäpalvelut tai oikeus etuun.

Membership will be charged at the beginning of the contract with the price determined by FOX’s pricing list. The price of the contract and entry fee is determined by type of a contract, additional services selected by customer or valid benefits.

3.3 Jäsenmaksun korottaminen

Jäsenmaksua ei voida yksipuolisesti korottaa ennen sitoutumisajan päättymistä. Lukuunottamatta tilanteita, joissa etuun oikeuttava peruste lakkaa tai asiakas muuttaa sopimustyyppiä-tai tasoa.

 Pricing of a membership cannot be raised before contract period ends. Apart from situations where entitlement to perquisite ceases or customer changes contract type or class.

4. Maksuehdot  (Payment terms)

4.1 Asiakas tai sopimuksen allekirjoittanut vastuuhenkilö huolehtii sopimukseen perustuvista maksuista FOX sopimus- ja maksuehtojen mukaisesti. Kuukausimaksu maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti tai liittymisen yhteydessä kertamaksuna yksi (1) vuosi kerrallaan. 

Customer or person who has signed the contract must look after of all payments related to the contract, following FOX contract and payment terms. Monthly payment has to be paid on agreed time continously or by lump sum of one (1) year while signing the contract.

4.2 Maksutavat

FOX sopimusta koskevat maksut laskutetaan sähköisesti. Lasku toimitetaan asiakkaan pankkiin e-laskuna. FOXin hyväksymät maksutavat, maksuvälineet ja ehdot ovat tarkistettavissa FOX verkkosivulla. 

Payments related to FOX contract will be billed through online. Bill will be delivered to customer’s bank as e-bill. All payment methods, payment tools and terms are showcased on FOX’s website.

4.3 Maksuviivästys

Maksun viivästyessä asiakas on eräpäivästä lukien velvollinen maksamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Velvollisuus maksaa viivästyskorkoa syntyy automaattisesti. FOX perii asiakkaalta maksumuistutuskulun, kun saatavan erääntymisestä on kulunut 14 päivää. FOXilla on oikeus lukita asiakkaan sopimus ja jäädyttää käyttöoikeus palveluihin, kun maksun erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Jäädytetty sopimus avataan ja käyttöoikeus palveluihin palautetaan, kun maksamattomat maksut ovat todistetusti suoritettu. 

If payment gets delayed, customer is obliged to pay penalty interest stated in interest tax law. Obligation for this payment is automatic. FOX collects reminder fee from customer when 14 days has passed from the expiration date. FOX has a right to freeze customer’s contract and access to services after 14 days of expiration date. Freezed contract and access to services will be re-activated when unpaid fees have been paid, showing a proof of a transaction.

4.4 Perintä

FOX siirtää laiminlyötyjen maksujen perinnän perintätoimistolle. Asiakas maksaa myöhästyneiden maksujen perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Perintätoimiston lasku maksetaan perintätoimiston ilmoittamilla maksutiedoilla. Mikäli perinnästä huolimatta maksusuoritus tehdään suoraan FOXille, voi FOX kohdistaa suorituksen asiakkaan laskuun, joka ei ole perinnässä.

FOX gives neglected payments to collection agency. Customer has to pay reasonable fees caused by late payments. Collection agency’s bill has to be paid with details given by the collection agency. However if the payment will be done directly to FOX, it can be directed to customer’s bill which isn’t under collection.

5. Keskeytys  (Suspension)

Erityisestä syystä sopimus voidaan keskeyttää tilapäisesti. Erityinen syy voi olla esimerkiksi sairastuminen, tapaturma, raskaus, asevelvollisuus tai muutto. Keskeytysaika on yhtäjaksoisesti vähintään yksi (1) kuukausi ja enintään yksi (1) vuosi. Keskeytystä haetaan kirjallisesti FOX verkkosivun lomakkeella. Asiakkaan on ilmoitettava keskeytyksen perusteet ja keskeytysaika viipymättä, kun kohtuudella vaadittuna se on mahdollista. Tapaturman tai äkillisen sairastumisen vuoksi keskeytys voidaan tehdä takautuvasti. Keskeytyksen aikana asiakkaalta ei veloiteta jäsenyyteen liittyviä maksuja. Keskeytyksen päätyttyä sopimus jatkuu sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli keskeytyksen voimassaoloa on muutettava, asiakkaan on toimitettava uusi hakemus ennen keskeytysajan päättymistä. Keskeytys ei lyhennä sopimuksen sitoutumisaikaa, eikä sopimusta voida irtisanoa keskeytyksen aikana. Keskeytyksen ehdot ja ohjeet ovat FOX verkkosivulla ja saatavilla FOX asiakaspalvelusta.

On a special case, contract can be suspended temporarily. Cause for this can be for example sickness, accident, pregnancy, military service or relocation. Suspended time frame is fixed minimum one (1) month and at most one (1) year. Suspension has to be applied in a written form which can be found on FOX’s website. Customer has to report the cause(s) for suspension and the time frame for how long suspension would be applied as soon as customer has reason to apply for it. In case of an accident or sickness suspension can be done retroactivately. At the time of suspension customer is not being charged any membership fees. After suspension ends, contract continues automatically along with the terms of a contract. However if the validity of a suspension has to be changed, customer has to deliver totally new application before the on going suspension expires. Suspension does not shorten the contract’s original time frame. Also contract cannot be terminated during suspension. Terms and guidelines for suspension can be found at FOX’s website and FOX’s gym’s office.

6. Sopimuksen kesto ja muutokset  (Contract’s length and changes)

6.1 Voimassaolo

Jäsenyys on voimassa toistaiseksi tai vähintään sopimuksessa yksilöidyn sitoutumisajan, kunnes asiakas irtisanoo sopimuksen.

Membership is valid for the time being or at least for the time mentioned in the contract until customer terminates the contract.

6.2 Irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti FOX asiakaspalveluun. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä luotettavalla ja todistettavalla tavalla. Asiakas voi ilmoittaa sopimuksen irtisanomisen FOX lomakkeella tai henkilökohtaisesti FOX toimipisteessä, asiakaspalvelun aukioloaikana. Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa sitoutumisajan päätyttyä. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Kun sopimus irtisanotaan sopimuksen sitoutumisaikana, veloitetaan asiakkaalta tai sopimuksesta vastaavalta henkilöltä irtisanotun sopimuksen ja toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen hinnan erotus. FOX toimittaa asiakkaalle kirjallisen vahvistuksen vastaanotettuaan irtisanomisilmoituksen. Vahvistus toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan, voimassaolevaan yhteystietoon.

Customer has right to terminate the contract by delivering a written form to FOX’s customer service. Termination of the contract has to be done through trustworthy and proven way. Customer can announce about the termination by a written form or in person at FOX’s office during the opening hours. The contract can be terminated at any time after contract period ends. Term of notice is one (1) month. When contract is being terminated during the contract’s commitment period, customer or holder of the contract is being charged the price difference between the terminated contract and open-ended contract. FOX will deliver confirmation in written form after receiving the customer’s termination announcement. FOX’s confirmation will be delivered to the address notified by customer.

6.3 Päättyminen

Sopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Asiakkaalla on oikeus käyttää palveluita sopimuksen päättymiseen asti.

Contract ends after term of notice period. Term of notice is counted by calendar month’s last day, during when the termination of a contract is made. Customer has a right to use all services until contract’s last day.

6.4 Poikkeukset

Poikkeuksellisissa tilanteissa asiakkaalla voi, tapauskohtaisen harkinnan tuloksena, olla peruste lopettaa FOX sopimus ennenaikaisesti. Poikkeuksellinen irtisanominen voidaan tehdä, kun asiakkaalla on sosiaalinen suorituseste, ennakoimattoman ja merkittävän elämäntilanteen muutoksen vuoksi, joka estää sopimuksessa pysymisen sovitulla tavalla tai vaikeuttaa kohtuuttomasti sopimusvelvoitteen täyttämistä. Poikkeukselliseen irtisanomiseen oikeuttavia perusteita ovat esimerkiksi sairastuminen, tapaturma, työttömyys, raskaus, muutto sekä asevelvollisuus. Hakemus sopimuksen ennenaikaiseksi päättämiseksi tehdään kirjallisesti tai muulla luotettavalla ja todistettavalla tavalla. Hakemukseen sisällytetään FOXin ilmoittamat, ohjeen mukaiset vähimmäistiedot. Hakemuksen voi tehdä FOX verkkosivun lomakkeella tai vapaamuotoisella selvityksellä, joka toimitetaan liitteineen FOX asiakaspalveluun. FOX käsittelee hakemuksen viimeistään seitsemän (7) päivää hakemuksen vastaanottamisesta. Tietoa ja ohjeita hakemuksen tekemiseksi FOX verkkosivulla ja FOX asiakaspalvelusta. 

In a case of an exception customer can end the contract early on. Exceptional termination of a contract can be done when customer has a social impediment, unpredictable and significantly life-changing situation which cancels out the ability to stay within the contract or complicates the obligation of a contract significantly. Reasons for exceptional termination are for example sickness, accident, unemployment, pregnancy, relocating and military service. Application for premature termination of a contract has to be done in written form or in a form which is trustworthy and provable. Application includes details informed by FOX. Application can be done at FOX’s website where you can find fillable form or by informal report. These has to be delivered to FOX’s customer service. FOX will be handling the application at last seven (7) days after receiving the application. More information about filling the application can be found at FOX’s website and customer service.

6.5 Purkaminen

FOX voi tilapäisesti lukita tai purkaa sopimuksen, kun asiakas selvästi rikkoo sopimusehtoja tai ohjeita. Purkamisen perusteita ovat maksujen laiminlyönti, turvallisuus-ja järjestyssääntöjen rikkominen, asiaton ja loukkaava käytös tai varoituksen huomioimattomuus. Purkuoikeus ei rajoitu edellä mainittuihin ja FOX voi harkintansa mukaan purkaa asiakkaan sopimuksen myös muusta perustellusta syystä. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, kun FOX olennaisesti laiminlyö sopimusvelvoitteitaan ja rikkoo sopimusta. 

FOX can temporarily freeze or dismantle the contract when customer clearly breaks contract’s terms and rules. Reasons for dismantling the contract are neglecting payments, offending safety and order rules, inappropriate behavior or not paying attention to the warnings. Right to dismantle the contract does not limit to mentioned reasons and FOX can dismantle the contract by any other justified reason. Customer has a right to dismantle the contract when FOX clearly neglects the contract’s rules.

6.6 Muutokset

FOX pidättää oikeuden hinnaston, palveluiden ja ehtojen muutoksiin. FOX voi siirtää sopimuksen samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. FOX tiedottaa muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kuin muutos tulee voimaan. Tiedotteet muutoksista julkaistaan FOX verkkosivulla ja toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan yhteystietoon. Muutos jonka perusteena ei ole lainsäädäntö tai toimivaltaisen viranomaisen päätös tai suositus ja, joka lisää asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua lähettämisestä. Muutoksen perusteella tehtävä irtisanomispäätös on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava FOX asiakaspalveluun viimeistään 14 päivää ennen kuin muutos tulee voimaan.

FOX holds right for changes in pricing, services and terms. FOX can transfer the contract to a company of the same corporation or to a receiving party of the business. FOX informs about changes at least one (1) month prior the changes coming into effect. Briefing about changes will be published at FOX’s website and delivered to customer’s notified address / contact. Changes which aren’t reasoned by law or competent authority and which adds customer’s obligations or deducts customer’s rights, are a clear reason for customer to terminate the contract. Customer should get the information at least seven (7) days after being sent. 

7. Turvallisuus  (Security)

7.1 Yksityisyys ja tietosuoja

Asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen on FOXille tärkeää. FOX käsittelee asiakkaan henkilötietoja FOX tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. FOX tietosuojaseloste on esillä FOX verkkosivulla ja FOX toimipisteessä. Asiakkaan ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi FOX käyttää tiloissaan kameravalvontaa. FOX voi asiakkaan suostumuksella tiedottaa tai lähettää uutiskirjeen ja ajankohtaisia tarjouksia asiakkaan ilmoittamaan yhteystietoon. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.  

Securing customer’s privacy and personal details comes very important to FOX. FOX handles customer’s personal details by data privacy principles and law. Data privacy document is showcased at FOX’s website and office. Camera surveilance is being used to protect customer’s and staff’s safety. FOX can by customer’s permission inform or send out newsletter and topical offers customer’s address. Customer has right to cancel this permission.

7.2 Palvelun turvallisuus

FOX on vastuussa palveluiden turvallisuudesta. Asiakkaan on sitouduttava noudattamaan voimassaolevia FOX turvallisuus- ja järjestyssääntöjä. Asiakkaan on huolehdittava, että palvelun käyttö tapahtuu terveydentilan ja kunnon sallimissa rajoissa. Tarvittaessa asiakkaan on pyydettävä terveydentilastaan arvio lääkäriltä tai terveydenhuollon ammattilaiselta. Asiakkaan tulee käyttää palvelua vain lääkärin ja terveydenhuollon suositusten ja ohjeiden mukaisesti. FOX voi tarvittaessa kieltää palveluun osallistumisen asiakkaalta, jolle palvelu ei sovellu.  

FOX is responsible for safety of the services. Customer has to commit to follow current safety and order rules. Customer has to look after that services are being used under proper health condition. If needed customer has to request health check from doctor or health official. Customer has to use all services under doctor’s or health official’s guidelines. FOX can if needed cancel customer’s use of services in case customer is not seen capable for that.

7.3 Vahingot

FOX ei vastaa toimitilassa tapahtuvista henkilövahingoista, varkauksista tai asiakkaan henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu tai vahingon syyksi voida katsoa FOX henkilökunnan laiminlyöntiä ja huolimattomuutta.  

FOX does not answer for individuals damage, thefts or asset losses that occurs at FOX’s facilities, unless forced legislation gives reason of carelessness by FOX’s staff.

8. Ylivoimainen este (force majeure)

FOX ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta tapahtumaa tai olosuhteiden muutosta, joka on FOXin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

FOX does not answer about damage caused by overpowering barrier. Overpowering barrier is for example unpredictable event or immediate change in circumstance which is out of FOX’s influence.

9. Erimielisyydet ja riidanratkaisu

Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti yhteistyössä. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta  

Disagreements between parties tend to be solved primaly in cooperation. If contract related disagreement can’t be solved between parties 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan  

Kuluttajaneuvonta  

ODR-foorumin eli verkkovälitteisen riidanratkaisun kautta asiakas voi saattaa verkossa tehtyä sopimusta koskevan riita-asian tuomioistuimen ulkopuolisen, puolueettoman riidanratkaisuelimen (ADR-elin) käsiteltäväksi  

ODR-foorumi